News

Vazhdojmë mësimin online – Qytetari

Në zbatim të orientimeve të Ministrisë së Arsimit, për të aplikuar të mësuarit nga shtëpia, po sjellim një model të këtyre orëve, në të cilat shpjegimi i temave të reja nga mësuesi, është bërë në formë të përmbledhur në power point. Më pas, nxënësit qëndrojnë në kontakt me mësuesin për paqartësitë që mund të kenë, si dhe për të marrë detyrat e shtëpisë për orën e ardhshme.
Temat janë të lëndës së Qytetarisë, me mësuese A. Zhupa dhe përkatësisht të linjës së Konsumatorit:
1- Konsumatori dhe tregu i lirë;
2- Kontrata e shitblerjes.