News

Vazhdojmë mësimin online – Biologji

Me klasat e New York High School vazhdon zhvillimi i mësimit online. Sot u zhvilluan dy tema mësimi në lëndën Biologji:
1. Sistemet e transportit te bimët.
2. Përthithja dhe transporti i ujit.
Nxënësit u njohën me temën nëpërmjet shpjegimit online. Kjo ishte një orë mësimi interaktive ku nxënësit kishin mundësi të përgjigjeshin, por edhe të bënin pyetje në funksion të mësimit. Në shtëpi ata do të punojnë me librin dhe materialet në Powerpoint të dërguara nga mësuesja për përgatitjen e detyrave në orën e radhës.