News

Publicisti dhe kritiku letrar Agim Baci, në një bisedë me nxënësit e klasave të 10-ta

Një tjetër mik i ftuar në mjediset e shkollës sonë.
Këtë radhë publicisti dhe kritiku letrar Agim Baci, në një bisedë me nxënësit e klasave të 10-ta…
Përse duhet të lexojmë, raportet mes librit dhe teknologjisë, marrëdhëniet mes brezave e kohëve në fatet e personazheve, etj… ishin disa prej cështjeve të trajtuara.

Dhe së fundmi, cmimi “Nobel” në letërsi: një zgjedhje estetike apo njerëzore…? A vijon të mbetet Kadareja ynë një kandidaturë e denjë…? 🤔

Një bisedë e mbushur me shembuj e citime nga njerëzit më të mëdhenj të të gjitha kohërave, për të theksuar idenë se, në thelb, të rinjte e sotëm kanë të njëjtat sfida e dëshira si qënie njerëzore.
E megjithatë, ata kanë mundësi zgjedhjesh të pafundme për të njohur dhe realizuar veten… Muaji i Letersisë vazhdon në “New York High School”…📖

Another friend invited to our school premises.

This time the publicist and literary critic Agim Baci had a conversation with the 10th-grade students…

Why should we read, the relationships between the book and technology, the relationships between generations and time in the character’s fortunes, etc.… were some of the topics discussed.

And finally, the Nobel Prize in literature, an aesthetic or human choice…?

Does our Kadare remain a worthy candidate?

A conversation filled with examples and quotes from the greatest people of all time, to emphasize the idea that in essence, today’s youth have the same desires and challenges as human beings. And yet, they have endless choices to get to know and realize themselves…

Literature month continues at “New York High School”…

Leave a comment