News

Mësojmë Fizikën: Njohuri shtesë mbi rrymat e induktura; ligji i Lencit

Sot me nxënësit e klasës XI-3 zhvilluam temën në lëndën e Fizikës: Njohuri shtesë mbi rrymat e induktura; ligji i Lencit.
Nxënësve iu dërgua materiali me anë të fotove si dhe një video shpjeguese e ligjit të Lencit, u dha detyra e shtëpisë, dhe u kërkua nga nxënësit të nxirrnin pyetjet që kishin lidhur me temën.