News

Mësimdhënia Virtuale

Ne zbatim te Udhezimit “Per mesimin ne kushtet e shtepise, per shkak te situates se krijuar nga perhapja e virusit Covid-19”, New York High School ka pergatitur nje plan pune qe do te sherbeje si pike reference nga mesuesit, nxenesit dhe prinderit. Ky plan pune detajon veprimet qe do te ndermerren dhe planin e tyre me qellim vazhdimin e procesit mesimor ne kushtet e reja.

Shkarkoni këtu materialin në EXCEL.