News

Matematikës, Klasa e XII

Ditën e sotme në lëndën e Matematikës për klasën e XII kishim përsëritje Integralet.
Gjatë mësimit u përsëritën metodat e integrimit me zëvendësim, me pjesë, e integrimit të thyesave racionale, si dhe njehsimi i syprinave të figurave me anë të integralit të caktuar. 💻📚📖

Leave a comment