News

Klasa 11 Gjuhë Shqipe: “Teksti rrëfyes joletrar. Autobiografia dhe ditari.”

Në gjimnazin New York High School, krahas mësimit online përmes platformës Blackboard Collaborate, vazhdojnë video në ndihmë të të mesuarit cilësor.
Ora në vazhdim është nga Gjuha Shqipe 11 Albas, përmes tekstit dixhital.
Tema: Teksti rrëfyes joletrar. Autobiografia dhe ditari. 💻📚📖

Leave a comment