News

Klasa 10 Gjuhë Shqipe: “Gjymtyrët e veçuara”

Zhvillimi i mësimit në klasat e dhjeta në shkollën New York High School.
Leënda: Gjuhë Shqipe.
Tema: Gjymtyrët e veçuara.

Në këtë temë mbi përdorimin e saktë të gjuhës, kemi shpjeguar çfare janë gjymtyrët e veçuara, llojet e tyre, funksioni dhe roli i tyre si të tilla.
Pas shpjegimit, është një kuic i thjeshtë për t’u punuar dhe nga një shembull i zgjidhur për çdo ushtrim.
Për të qenë sa më konkretë me shpjegimin te nxënësit, është përdorur libri digjital dhe materialet plotësuese të tij. 💻 📚 📖

Leave a comment