News

Gjermanisht, për klasën e XI

Në orën e Gjermanishtes, për klasën e XI sot u zhvillua tema:
“Finalsätze”(fjalitë qëllimore).
Në këtë orë u shpjeguan lidhëzat qëllimore përdorimi i tyre dhe ndryshimi për secilën në fjali. 💻📖📚

Leave a comment