News

Gjermanisht me klasën e X

Në lëndën e Gjermanishtes me klasën e X, sot u zhvillua tema:
“Personalpronomen im Dativ” (peremrat vetor ne rasen dhanore).
Së bashku me përemrat u shpjeguan dhe foljet që marrin gjithmonë rasën dhanore në fjali 💻📖📚

Leave a comment