International Maarif Schools of Albania (IMSA) pas një experience të suksesshme me University of New York Tirana, shkollën e mesme “New York High School” dhe atë të arsimit bazë “New York Basic Education” zgjeron aktivitetin e tij në Shqipëri me:

Kopshtin “International Maarif Schools in Albania”

për fëmijët e moshës 3-5 vjeç

Ne jemi të përkushtuar t’u ofrojmë mësimëdhënie dhe kushte të standarteve bashkëkohore, zhvillim dhe zgjerim të njohurive dhe aftësive të secilit prej fëmijëve tanë.  Grupi ynë është punëdhënës i mundësive të barabarta. Për këtë qëllim jemi duke kërkuar:

Mësues të Ciklit Parashkollor 

Kualifikimet / Kërkesat 

  • Diplome Bachelor (pas 2010) ne drejtimin “Arsim Parashkollor” ose
  • Diplomë universitare në drejtimin “Cikli i Ulët” dhe atestimet (5-10-20 vjeçare) nga MASR për kopësht
  • Mbi 5 vjet punë drejtpërdrejt ne arsim
  • Njohje shumë të mirë të gjuhës angleze
  • Kualifikime të njohura nga MASR
  • Të jete korrekt dhe krijues në zbatimin e kurrikulës
  • Të zbatojë me korrektësi Ligjin, Dispozitat Normative edhe rregulloren e kopështit

Kandidatët e interesuar mund të dërgojne aplikimet në adresën hr@unyt.edu.al, me subjekt pozicionin për të cilin aplikojnë (Mësues Parashkollor”), deri ne datën 15 May 2019 duke i bashkëngjitur aplikimit një:

  • CV të përditësuar,
  • Kopje të diplomës dhe çertifikatave mbështetëse,

Vetëm kandidatet që plotësojnë kriteret do të kontaktohen për të vijuar me procesin e përzgjedhjes.