Programet

PLANI MËSIMOR I GJIMNAZIT “NEW YORK HIGH SCHOOL” ( 2018 – 2019)
Shkalla 5
Nr. Fushat e të nxënit/Lëndët Klasa  10 (orë/javë) Klasa  11 (orë/javë) Klasa  12 (orë/javë)
I. GJUHËT DHE KOMUNIKIMI 7 7 7
Gjuhë shqipe 2 2 2
Letërsi 2 2 2
Gjuhë e huaj e pare  Anglisht 3 3 3
II. MATEMATIKË 4 4 4 ose 6
III. SHKENCAT E NATYRËS 6 6
Fizikë 2 2
Kimi 2 2
Biologji 2 2
IV. SHOQËRIA DHE MJEDISI 6 6
Shkenca Sociale (Qytetari1/Filozofi2) 2 2
Histori 2 2
Gjeografi 2 2
Ekonomi 3
V. TEKNOLOGJI 2 1
TIK 2 1
VI. EDUKIM FIZIK, SPORTE DHE SHËNDETI 3 3 3
Shuma (Kurrikula bërthamë) 28 27 17 – 19
KURRIKULA ME ZGJEDHJE 2 3 24
Arte 2 2
Letersi me zgjedhje 2
Algjeber dhe kombinatorike e perparuar 1
Fizikë me zgjedhje 4
Kimi me zgjedhje 4
Biologji me zgjedhje 4
TIK me zgjedhje 1 2
Histori me zgjedhje 4
Teknologji me zgjedhje 2
Psikologji 2
Sociologji 2
Edukim, Sporte 1
Gjuhë e huaj e dytë Gjermanisht/Frengjisht 2 2 2
KURRIKULA BAZË SHKOLLE
Bussines and Economics in English 1
Public Speaking V (1)
Pergatitje për provimin e IELS/ TOEFL v (1)
English for Science v (1)
Sherbim komunitar V (0.5)
TOTALI (Nr. i orëve javore gjithsej) 30-32 30-32 30-32

Drejtore

Lidra MEIDANI