Pranimet

Aplikantët pasi paraqiten pranë ambjenteve të shkollës drejtohen tek zyra pranimeve, ku marrin një informacion të detajuar mbi arsimin, metodat, ambjentet, pra çdo gjë qe ofron shkolla për një arsimim bashkëkohor.
Testimi i bursave për nxënësit që duan të konkurojnë, konsiston në lëndët Matematikë, Fizikë, Letërsi, Kimi dhe Biologji.
New York High School ofron bursa të plota (100%) dhe bursa të pjesshme duke vlerësuar rezultatin pas testimit.

Mbas pranimit është regjistrimi në shkollë dhe firmosja e një kontrate me kusht e cila është e lidhur me performance në rritje që duhet të tregojë nxënësi gjatë vitit shkollor.

Dokumentacioni që nevojitet pasi është marrë një përgjigje pozitive nga komisioni është: Kartë Identiteti, Fotogragi (dy copë), dëftesë e shkollës nëntë vjecare.
New York High School ofron suport financiar e bursa studimi për nxënës të shkëlqyer.

Plotëso të dhënat më poshtë për aplikim online

    Të dhëna për nxënësin
    PoJo