News

Klasa e 10: Transpirimi dhe faktorët që ndikojnë në ritmin e tij

Sot me klasat e 10 të New York High School u zhvillua ora mësimore: Transpirimi dhe faktorët që ndikojnë në ritmin e tij. Nxënësit u njohën me mësimin nëpërmjet materialit të përgatitur nga mësuesja dhe shpjegimit në video call.

Nëpërmjet kësaj metode nxënësit u pyetën për njohuritë e mëparshme dhe vështirësitë që kanë ndeshur gjatë mësimit. Ata diskutuan në grupe për njohuritë e reja dhe gjërat e paqarta. Në fund u njohën me detyrat që duhet të përgatitin dhe vlerësimet për këtë orë mësimi.

Leave a comment