News

Frëngjisht, Klasat e XI

Vijon mësimi online me anën e Collaborate në New York High School.
Tema e sotme e diskutuar në lëndën e Frëngjishtes me klasat e XI është:
Marrëveshja e pjesës së shkuar, në kohën e kaluar, me foljen “të kesh” dhe “të jesh”. Si ta bëni këtë marrëveshje (Niveli A2) 💻📖📚

Leave a comment